Over Ekon

img_4106-1024x683

EKON is een energiecoöperatie die is opgericht om leden zelf invloed te geven op de levering en herkomst van energie. Doelstellingen zijn het beperken van energiegebruik uit fossiele brandstoffen, en het lokaal opwekken van duurzame energie. Leden van EKON kunnen groene energie afnemen en hebben zelf invloed op de levering en herkomst van energie.
In mei 2014 heeft de initiatiefgroep een informatieavond gehouden en op basis van de belangstelling tijdens deze avond is besloten om de Enerzjy Koöperaasje Om de Noorderpolder U.A. op te richten.

Op de ledenvergadering van 13 november 2014 is het volgende bestuur gekozen.

Feike Wagenaar, Voorzitter, Heerenveen

Watze Fokkema, Secretaris, Slappeterp

Tjerk Kingma, Penningmeester, Skingen

Anno 2016 zijn de volgende stappen gezet:
1. statuten zijn opgesteld en gedeponeerd
2. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
3. Banknummer bij de Triodos Bank
4. Aanmelding van EKON als lid van Ús Koöperaasje
5. Aanmelding van EKON als wederverkoper van stroom en gas bij NLD Energie.
6. Ingebruikname eerste project met zonnepanelen op de aardappelloods van Fokkema te Slappeterp
7. Uitgifte van energie-certificaten aan leden
8. Haalbaarheids-onderzoek voor volgende project met zonnepanelen op een tweede aardappelloods